Ming Mu Di Huang Pian/Eye Bright Tablet (Dozen/12 bottles) 明目地黃片