Ming Mu Di Huang Pian/Bottle (200 tablets) Eye Bright 明目地黃片