Mai Wei Di Huang Tang (5:1) ; Ophiopogonis, Schisandra & Rehmannia Formula 麥味地黃湯