Mai Wei Di Huang Pian/Dozen (12 bottles) Lung & Kiney Yin Care 麥味地黃片