Mai Wei Di Huang Pian/Bottle (200 tablets) Lung & Kiney Yin Care 麥味地黃片