Mai Men Dong Tang Pian/Ophiopogonis Formula (Dozen/12 bottles) 麥門冬湯片