Luo Bu Ma Jiang Ya Pian/Dozen (12 bottles) BP Health 羅布麻降壓片