Liu Wei Di Huang Pian/Bottle (200 tablets) Yin Raise 六味地黃片