Liu Jun Zi Tang (5:1) ; Six Gentlemen Decoction 六君子湯