Ling Gui Zhu Gan Tang (5:1) ; Poria & Cassia Combination 苓桂術甘湯