Kang Gu Zeng Sheng Pian/Dozen (12 bottles) Bone Health 抗骨增生片