Kang Gu Zeng Sheng Pian/Bottle (200 tablets) Bone Health 抗骨增生片