Jing Zhui Tong Pian/Neck Relax (Dozen/12 bottles) 頸椎痛片