Jin Kui Shen Qi Tang (5:1); Kidney Qi Formula from the Golden Cabinet 金匱腎氣湯