Jiang Ya Pian/Dozen (12 bottles) Liver Yang Reduce 降壓片