Jiang Dan Gu Chun Pian/Dozen (12 bottles) Cholesterol Complex 降膽醇片