Jian Zhou Tong Pian/Dozen (12 bottles) Shoulder Relax 肩周痛片