Jian Zhou Tong Pian/Bottle (200 tablets) Shoulder Relax 肩周痛片