Jian Pi Pian/Dozen (12 bottles) Spleen Qi Fortify 健脾片