Jia Wei Zuo Jin Tang (5:1); Left Metal Formula Plus 加味左金湯