Jia Wei Fang Feng Tong Sheng Pian/Dozen (12 bottles) Heat Detox Complex 加味防風通聖片