Huo Xue Tong Mai Pian/Dozen (12 bottles) Coronary Relieve 活血通脈片