Huo Xue Tong Mai Pian/Bottle (200 tablets) Coronary Relieve 活血通脈片