Huo Xiang Zheng Qi Tang (5:1); Patchouli Qi Rectifying Powder 藿香正氣湯