Huang Lian Shang Qing/Dozen (12 bottles) Heat Clear 黃連上清片