Huang Lian Shang Qing Wan/Dozen (12 bottles) 黃連上清丸