Huang Lian Shang Qing Pian/Bottle (200 tablets) Heat Clear 黃連上清片