Huai Xiao Mai; Wheat Fruit; Fructus Tritici Aestivi (5:1/100g) 淮小麥