Huai Hua San (5:1); Japanese Sophora Flower Formula 槐花散