Gu Ci Xiao Tong Pian/Dozen (12 bottles) Spurs Pain Relief 骨刺消痛片