Fang Feng Tong Sheng Pian/Bottle (200 tablets) Heat Detox 防風通聖片