Fan Xie Ye; Senna Leaf; Folium Sennae (5:1/100g) 番瀉葉