Er Chen He San Zi Yang Qin Pian/Dozen (12 bottles) Phlegm Cough Clear 二陳合三子養親片