Dang Gui Yin Zi (5:1/100g); Dang Gui Decoction 當歸飲子