Dang Gui Liu Huang Tang (5:1/100g); Dong Quai & Six Yellow Combination 當歸六黃湯