Chuan Xiong; Chuanxiong Rhizome; Rhizoma Chuanxiong (5:1/40 bags) 川芎