Chuan Xiong; Chuanxiong Rhizome; Rhizoma Chuanxiong (5:1/100g) 川芎