Chuan Xiong Cha Tiao/Dozen (12 bottles) Headache Relief 川芎茶調片