Chuan Xiong Cha Tiao/Bottle (200 tablets) Headache Relief 川芎茶調片