Chuan Xin Lian Kang Yan/Dozen (12 bottles) Inflam Detox 穿心蓮抗炎片