Chuan Xin Lian Kang Yan Pian/Inflan Reduce (Dozen/12 bottles) 穿心蓮片