Chong Lou/Qi Ye Yi Zhi Hua; Paris Rhizome; Rhizoma Paridis (5:1/40 bags) 重樓