Chai Hu Gui Zhi Tang (5:1/100g); Bupleurum and Cinnamon Formula; 柴胡桂枝湯