Bei Mu (Zhe); Zhejiang Fritillaria Bulb; Bulbus Fritillariae Thunbergii (5:1/40 bags) 浙貝母