Ban Xia Bai Zhu Tian Ma/Dozen (12 bottles) Dizzyless Care 半夏白朮天麻片