Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Wan/Dozen (12 bottles) 半夏白術天麻丸