Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Wan/Bottle (200 Pills) 半夏白術天麻丸