Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Pian/Dizzyless (Dozen/12 bottles) 半夏白術天麻片