Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Pian/Dizzyless (200 tablets/bottle) 半夏白術天麻片