Bai He Gu Jin Pian/Lung Care (Dozen/12 bottles) 百合固金片